Ajuts i Subvencions

5.502,86€/SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS

SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2018. Arrel de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a interessos de préstecs del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, que regulen la concessió de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats per municipis i entitats municipals descentralitzades (EMD), amb la finalitat de finançar inversions en [...]

10.000,00 € / SUBVENCIÓ REEQUILIBRI COMARCAL 2018 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

               

6.737,50 € / SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT PRIMER CICLE EDUCACIÓ INFANTIL A ESCOLES RURALS. Curs 2017-2018

L'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Diputació de Tarragona un ajut per al funcionament de primer cicle d'educació infantil del programa extraordinari d'ajuts al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, per al curs 2017/18. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 30 de novembre de 2018, ha acordat concedir a l'Ajuntament de Ginestar la [...]

1.296,00 € / SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR, Convocatoria 2018

La Diputació de Tarragona ha publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona de data 6 de març de 2018, la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament de Ginestar ha presentat sol·licitud de subvenció per  participar en dita [...]

681,34 € / SUBVENCIÓ ACTUACIÓ PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA PER GESTIÓ ESPÈCIES PLAGA I INVASORES ESPAIS URBANS I PERIURBANS, Convocatoria 2018

Arrel la convocatòria i les bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, es va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per al finançament del servei de desratització. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 de juliol de 2018, ha acordat [...]

6.340,80 € / SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER A LA SEGURETAT EN ZONES DE BANY (PISCINES), Convocatoria 2018

Arrel de la convocatoria i les bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, entre elles, les Bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de proteccció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), l'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, una subvenció per les [...]

388,21 € / SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR. Convocatoria 2018

L'Ajuntament de Ginestar,  atès les bases especifiques que regeixen la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per activitats esportives de carácter singular que atorga la Diputació de Tarragona, va sol·licitar una subvenció per activitats esportives a realitzar al municipi. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de juliol de 2018 ha concedit a l'Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de 388,21 €.