Ajuts i Subvencions

5.600,00 € / SUBVENCIÓ 1R. CICLE EDUCACIÓ INFANTIL ESCOLES RURALS. Curs 2019-2020

L'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona un ajut per al funcionament de primer cicle d'educació infantil del programa extraordinari d'ajuts al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, per al curs 2019/20. Aquesta subvenció està destinada a finançar les despeses de funcionament del primer cicle d'educació infantil de l'Escola Pàmies/ZER La Font de l'Aiguadí. La [...]

17.535,18€/SUBVENCIÓ PER RESTABLIR BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS 2020.

Arrel de la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per al finançament d'obres de reparació dels danys causats per les inclemències meteorològiques del temporal Glòria al Cementiri municipal i als camins de les Baixantes, del Barranc dels Gàfols i dels Sotets. En data 22 de [...]

2.454,78 € / SUBVENCIÓ INTERESSOS DE PRÉSTECS, Convocatòria 2020

SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DE LA UNITAT D'ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2020. Arrel de la convocatòria de subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2020, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona per a aquesta anualitat. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de desembre de 2020, ha atorgat a l'Ajuntament de [...]

1.135,54€ / SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT – PACTE CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, Exercici 2020

Atès el Reial Decret 1023/2020, de 17 de novembre, pel que s'actualitzen les quanties, els criteris i el procediment de distribució de les transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i atesa la Resolució de 10 de desembre de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, en la que [...]

2.000,00€ / SUBVENCIÓ ACTUACIONS PROTECCIÓ I DEFENSA ANIMALS DOMÈSTICS, Convocatòria 2020.

Atès la convocatòria de la Diputació de Tarragona de subvencions per la realització d'actuacions destinades a la protecció i defensadels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2020, l'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona un ajut per aquesta línia de subvencions. La quantitat concedida ha estat de 2.000,00€, que està destinada a finançar les despeses d'esterilització de gates de carrer.

1.858,02 € / SUBVENCIÓ ICD – ACTUACIONS LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 2020

Atesa la publicació en el DOGC, en data 31 de juliol de 2020, de la Resolució PRE/1915/2020, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions als ens locals per finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista, i el 29 de setembre del mateix any, la publicació al DOGC de la Resolució PRE/2315/2020, de 22 de [...]

1.494,84 € / SUBVENCIÓ MILLORA INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT CONSULTORIS, Convocatòria 2020

Arrel de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, i de la convocatòria de subvencions destinades a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, exercici 2020, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per aquest concepte. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 1 de desembre de 2020 va acordar concedir [...]