Atesa la  RESOLUCIÓ CLT/655/2022, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2022, (ref. BDNS 613732); i l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura de data 3 de juny de 2022, ha estat concedit a l’Ajuntament de Ginestar un ajut de 2.500,00 € per a l’adquisició de novetats editorials en català destinades a la Biblioteca Municipal “Josep Avinyó” durant l’any 2022.

«amb el suport del Departament de Cultura»