Escola Pàmies de Ginestar

L’escola Pàmies, que forma part de la Zona Escolar Rural (ZER) Font de l’Aiguadí, conjuntament amb l’escola Les Eres de Rasquera.

L’escola Pàmies vol educar els infants perquè esdevinguin persones responsablement lliures. Desitgem una societat on els seus individus esdevinguin lliures, crítics i compromesos socialment perquè assumeixen la seva responsabilitat vers l’altre, on les persones que la conformen disposin la seva autonomia personal. És a dir, on l’ètica estigui present en les accions de les persones que la conformen. Per això a l’escola cal crear climes i espais per tal que els infants vagin construint la seva llibertat i vagin exercint alhora la seva responsabilitat. L’escola Pàmies té en aquest sentit una clara voluntat d’educar en valors.

L’escola rural és cíclica, és a dir, conviuen a la mateixa aula dos o tres cursos i en aquest sentit, l’escola Pàmies treu el màxim rendiment d’aquesta situació. Aquest fet no suposa una dificultat afegida, ans al contrari, facilita certes dinàmiques que contribueixen a aprendre.

Font: Projecte Educatiu de l’Escola Pàmies de Ginestar (PEC) de la Generalitat de Catalunya.


Dades d’interès

Carrer de Reus, 21 (43748 Ginestar)
Tel. 977 409 380
e3001280@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/esc-pamiesdeginestar/