Calendari de pagaments per a l’any  2019

Concepte Període Període de pagament en voluntària
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 1 29/03/2019 – 29/05/2019
TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS 1 26/04/2019 – 28/06/2019
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANA 1 28/06/2019 – 30/08/2019
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA 1 28/06/2019 – 30/08/2019
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 1 30/07/2019 – 30/09/2019
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 01/01/2019 – 31/03/2019 26/04/2019 – 28/06/2019
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 01/04/2019 – 30/06/2019 30/07/2019 – 30/09/2019
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 01/07/2019 – 30/09/2019 30/10/2019 – 30/12/2019
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 01/10/2019 – 31/12/2019 29/01/2020 – 30/03/2020