Arrel de la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2022, de la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, publicada en data 29 de març 2022 al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per dita convocatòria.

Aquesta convocatòria consta de quatre línies d’actuacions subvencionables:

– Línia 1 Prevenció local d’incendis forestals.
– Línia 2 Desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC).
– Línia 3 Instal·lacions de producció d’energia tèrmica alimentades amb biomassa (microxarxes de calor, calderes o estufes).
– Línia 4 Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus.

L’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar subvenció per a la línia 2, per al finançament d’una instal·lació de panells fotovoltaics al centre de dia, i per la línia 4, per al finançament d’accions de foment de la recollida selectiva de residus municipals, comunicació i educació ambiental.

En data 4 d’octubre de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar la quantitat total de 35.925,29 €, segons el desglossament següent:

                     

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar

Concepte: Línia 2 – PAESC                                                               Concepte: Línia 4 – Residus
Pressupost Elegible: 31.786,63 euros                                             Pressupost Elegible: 6.566,67 euros
Pressupost mínim a executar: 31.249,44 euros                            Pressupost mínim a executar: 6.566,67 euros
% concedit: 95,00%                                                                            % concedit: 95,00%
Import concedit:  29.686,96 euros                                                  Import concedit: 6.238,33 euros