Ajuts i Subvencions

2.411,44 € / SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR. Convocatòria 2020

La Diputació de Tarragona va publicar al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona de data 21 de setembre de 2020, la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular , per a l'any 2020. L'Ajuntament de Ginestar va presentat sol·licitud de subvenció per  participar en dita convocatòria, per a actes [...]

1.500,00 € /Subvenció OSIC 2020 – Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Municipal Josep Avinyó.

Atès la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020; i l'Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura de data 27 de març de 2020, ha estat concedit a l'Ajuntament de [...]

10.000,00 € / SUBVENCIÓ REEQUILIBRI COMARCAL 2019 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

"ADQUISICIÓ D'UNA MÀQUINA TALLAGESPA I ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GINESTAR" Arrel de les bases reguladores de la concessió, durant el 2019, de subvencions publiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per l'actuació "Adquisició d'una màquina [...]

3.922,16€/SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS, Convocatoria 2019

SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2019. Arrel de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, aprovades inicialment pel Ple de la Diputació de data 21 de desembre de 2018, i atès la resolució de la presidenta de la Diputació de Tarragona de data 19 de juliol de 2019, de convocatoria de subvencions [...]

508,76 € / SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS. Convocatòria 2019

Arrel de les bases i la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà destinades als ajuntaments de la demarcació de Tarragona amb població fins a 5.000 habitants, l'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per aquest concepte. Avaluada la sol·licitud i d'acord amb les bases i la convocatòria esmentada, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 14 de juny [...]

11.000,00€/SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL, 2019

CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER AL CONFINANÇAMENT DE LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA. Convocatòria 2019. L'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció en data 26 de juliol de 2019 per un import total de 11.000 euros, d’acord amb l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en [...]

1.341,01 € / SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, Convocatoria 2019

Atès la convocatoria i les bases específiques de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal,  gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per a l'adquisició d'una camilla hidràulica i una cadira per la consulta d'infermeria. La Junta de Govern de la Diputació de [...]