Ajuts i Subvencions

10.000,00 € / SUBVENCIÓ REEQUILIBRI COMARCAL 2018 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

6.737,50 € / SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT PRIMER CICLE EDUCACIÓ INFANTIL A ESCOLES RURALS. Curs 2017-2018

L'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Diputació de Tarragona un ajut per al funcionament de primer cicle d'educació infantil del programa extraordinari d'ajuts al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, per al curs 2017/18. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 30 de novembre de 2018, ha acordat concedir a l'Ajuntament de Ginestar la [...]

1.296,00 € / SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR, Convocatoria 2018

La Diputació de Tarragona ha publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona de data 6 de març de 2018, la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament de Ginestar ha presentat sol·licitud de subvenció per  participar en dita [...]

681,34 € / SUBVENCIÓ ACTUACIÓ PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA PER GESTIÓ ESPÈCIES PLAGA I INVASORES ESPAIS URBANS I PERIURBANS, Convocatoria 2018

Arrel la convocatòria i les bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, es va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per al finançament del servei de desratització. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 de juliol de 2018, ha acordat [...]

6.340,80 € / SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER A LA SEGURETAT EN ZONES DE BANY (PISCINES), Convocatoria 2018

Arrel de la convocatoria i les bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, entre elles, les Bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de proteccció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), l'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, una subvenció per les [...]

388,21 € / SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR. Convocatoria 2018

L'Ajuntament de Ginestar,  atès les bases especifiques que regeixen la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per activitats esportives de carácter singular que atorga la Diputació de Tarragona, va sol·licitar una subvenció per activitats esportives a realitzar al municipi. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de juliol de 2018 ha concedit a l'Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de 388,21 €.  

2.701,80 € / SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS

Atès la convocatoria i les bases específiques de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal,  gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per aquest concepte. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de juliol de 2018 ha acordat [...]