La Diputació de Tarragona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 3 de febrer de 2023, la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2023).

En data 28 de febrer de 2023, l’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per participar en dita convocatòria, que inclou la despesa que correspon a part dels actes que es realitzen durant l’any (Diada de l’Ermita, Fira del Vi, Fira de les Bruixes, Ball de Quintos/es, Pantomaca, Fira Raure, Festa Major, …).

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 20 de juny de 2023, ha acordat la concessió d’una  subvenció per un import de 14.462,46 €, segons el detall següent:

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: Projectes i activitats culturals 2023
Pressupost Elegible: 15.409,38 euros
% concedit: 93,85%
Import concedit: 14.462,46 euros