Arrel de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, i de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat any 2023, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 8 d’agost de 2023, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per a la organització de la XIV Fira “Raure” de Ginestar, per a les despeses que corresponent al lloguer de carpes, decoració de places i carrers on s’ubica la fira, exposició d’eines del camp, mostra d’oficis, tallers infantils artesanals i servei de vigilància nocturna.

Per Decret de Presidència del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, de data 18 de desembre de 2023,  s’ha acordat la concessió a l’Ajuntament de Ginestar d’un ajut per import de 1.842,15 €, segons el detall següent:

Pressupost total de l’actuació : 5.500,00 €

Pressupost subvencionable:       5.500,00 €

Subvenció concedida:                  1.842,15 €

% Concedit:                                      33,49 %