Arrel de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i de la convocatòria de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 20 de febrer de 2020, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per aquesta línia de subvencions.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 3 d’octubre de 2023, va acordar concedir una subvenció a l’Ajuntament de Ginestar, amb el detall següent:

Pressupost elegible: 4.384.85  euros

% concedit:   83,97 %

Import concedit: 3.681,98 euros

Les actuacions realitzades en matèria de salut pública han consistit en els següents serveis:

– Tipus 1: Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà.

Tractament de desinsectació a la xarxa de sanejament del municipi.

Desratització a la xarxa del clavegueram municipal, a les instal·lacions municipals i a la zona de la Plaça Catalunya de Ginestar, 4 serveis a l’any.

– Tipus 3: Gestió d’animals domèstics abandonats.

Servei de recollida, acollida i custòdia d’animals de companyia abandonats i/o perduts

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.