CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER AL CONTROL SANITARI DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, L’AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS I LA LEGIONEL·LA A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, Convocatòria 2023.

Atès la convocatòria per a la concessió d les subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 20 de febrer de 2023, l’Ajuntament de Ginestar va presentar sol·licitud de subvenció a la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona.

Les actuacions a executar per l’Ajuntament de Ginestar per garantir la qualitat de l’aigua, es defineixen a continuació:

Tipus 1: Control sanitari de l’aigua de consum humà

Tipus 2: Control sanitari de l’aigua de les piscines municipals.

Tipus 3: Control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals.

 

Es realitzen analítiques de laboratori i s’adquireixen productes químics per garantir la qualitat de l’aigua.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 de juny de 2023, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar la quantitat de 8.539,15 €, per aquesta actuació, segons les dades següents:

Concepte: Aigua 2023

Pressupost Elegible: 8.988,58 euros

% concedit: 95,00 %

Import concedit: 8.539,15 euros

“Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.”