La Diputació de Tarragona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 7 d’abril de 2022, la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022).

En data 5 de maig de 2022, l’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per participar en dita convocatòria, que inclou la despesa que correspon a part dels actes que es realitzen a la Diada de l’Ermita, a la Fira del Vi, al Ball de Quintos/es, al Pantomaca i a la Fira Raure. així com la creació d’un nou videomapping EbreLumen.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 26 de juliol de 2022, ha acordat la concessió d’una  subvenció per un import de 14.822,00 €, segons el detall següent:

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: Projectes i activitats culturals 2022
Pressupost Elegible: 21.293,16 euros
Despesa mínima a justificar: 15.602,10 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.822,00 euros