Arrel de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, i de la convocatòria de subvencions destinades a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, exercici 2020, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per aquest concepte.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 1 de desembre de 2020 va acordar concedir un ajut de 1.494,84 € per a les despeses de millora i equipament del consultori mèdic local de Ginestar.