Atesa la RESOLUCIÓ CLT/2605/2021, de 30 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la segona convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 578454); i l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura de data 29 d’octubre de 2021, ha estat concedit a l’Ajuntament de Ginestar un ajut de 765,00 € per a l’adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Municipal “Josep Avinyó” per a l’any 2021.

«amb el suport del Departament de Cultura»