Arrel de la convocatòria  de la Diputació de Tarragona, destinada als municipis, en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, Convocatòria 2020, publicada el dia 7 d’agost de 2020 al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,  l’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses ocasionades per la contractació del socorrista durant la temporada d’estiu de 2020, adquisició d’un turbidímetre/fotòmetre per a mesurar el clor i la terbolesa de l’aigua de les piscines municipals, adquisició d’EPIS’s i de neteja i desinfecció d’instal·lacions municipals.

En data 27 d’octubre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar la quantitat d’11.211,22 €, per aquests conceptes.