SUBVENCIÓ NOMINATIVA  PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ANTIC ABOCADOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2018.

En data 26 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar a concessió d’una subvenció nominativa, per a l’actuació “Rehabilitació de l’antic Abocador” a favor de l’Ajuntament de Ginestar, per un import de 30.000,00 €.

Aquesta actuació ha consistit en l’enderroc del moll de càrrega existent i la retirada dels elements que conformen el tancament del Centre de transferència de residus. Es conserva part del mur de contenció de terres existent a l’accés pel Camí de les Planes.
Un cop restituït el terreny al seu estat original la intervenció consisteix en la generació d’un itinerari peatonal pavimentat amb sauló que uneix la part superior de la finca, l’accés situat al camí de les Planes, amb la part inferior, on es situa al camí que voreja el barranc dels Gàfols. Aquest itinerari ha estat guiat mitjançant la situació a mena de balises d’uns elements verticals de fusta i també gràcies a la plantació d’arbres. Als trams on el pendent del terreny era massa pronunciat, s’ha procedit a la formació d’un graonat amb els mateixos elements que conformen les balises de fusta vertical.
Als extrems de l’itinerari ans descrit, s’ha situat un banc de formigó, que farà la funció de fita d’inici i/o final del recorregut.