Arrel de la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021, de la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, publicada en data 20 de juny de 2021 al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per dita convocatòria.

Aquesta convocatòria consta de quatre línies d’actuacions subvencionables:

– Línia 1 Prevenció local d’incendis forestals.
– Línia 2 Desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC).
– Línia 3 Instal·lacions de producció d’energia tèrmica alimentades amb biomassa (microxarxes de calor, calderes o estufes).
– Línia 4 Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus.

L’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar subvenció per a la línia 3, per al finançament de la instal·lació d’una caldera alimentada amb biomassa a l’Escola Pàmies de Ginestar.

En data 14 de desembre de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar la quantitat total de 28.101,92 €, segons el desglossament següent:

 

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar

Concepte: Línia 3 – Biomassa
Pressupost Elegible: 29.580,97 euros
Pressupost mínim a executar: 29.580,97 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit:  28.101,92 euros