D’acord amb les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM) pel període 2020-23, gestionades per la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció, dins del programa d’inversions, per l’actuació “Urbanització de la Plaça del Pou”, per a l’anualitat 2021.

En data 23 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació del Ple, va aprovar la concessió de la subvenció del Pla d’Acció Municipal 2020-2023, anualitat 2021.

Posteriorment, i atès que es sol·licita una actualització de dades, en data 23 de maig de 2023, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació del Ple, autoritza l’actualització de dades econòmiques relatives al projecte de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Ginestar del Pla d’Acció Municipal 2020-2023, anualitat 2021, amb les dades que es detalla a continuació:

Nom de l’actuació: Urbanització de la Plaça del Pou – Act dades
Pressupost Elegible: 135.676,79 euros
% concedit: 81,64%
Import concedit: 110.770,35 euros

En data 29 de maig de 2023, l’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de canvi d’anualitat de l’obra. S’accepta el canvi d’anualitat de la subvenció del PAM 2020-2023, de l’anualitat 2021 a l’anualitat 2022, de l’obra “Urbanització de la Plaça del Pou”, concedida a l’Ajuntament de Ginestar, per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 26 de setembre de 2023.