D’acord amb la convocatòria i les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM) pel període 2020-23, gestionades per la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció, dins del programa d’inversions, per a l’actuació anomenada “Arranjament del camí de la caseta de Brunet”, per a l’anualitat 2021.

El camí de la Caseta de Brunet, o de Coma Pregona, que es situa al nord-est del nucli urbà i transcorre des de la carretera C-12, concretament des del punt quilomètric 57,190, en direcció est, té una longitud total de 590 metres i 3,00 metres d’amplada mitja. La superfície d’aquest camí és de 1.770,00m2. L’actuació contemplada només implica la intervenció en un tram de 400 metres de longitud, 1.200 m2 de superfície d’intervenció. Aquest camí dona accés a diferents camins per on s’accedeix a diverses finques d’arbres fruiters del municipi.

Aquest camí municipal es trobava molt malmès pel continu trànsit de maquinària agrícola, amb grans esvorancs i irregularitats en el ferm, discontinuïtats en les pendents que provocaven embassaments d’aigua de pluja, així com la falta de neteja i esbrossada de cunetes.

Les obres executades han estat:

– Arranjament de camí amb motonivelladora, amb reperfilat del camí, marcatge de cunetes, compactació del terreny amb rul·lo compactador i reg d’aigua.

– Doble tractament superficial de reg asfàltic amb doble reg asfàltic amb 1,75 Kg/m² d’emulsió asfàltica ECR2 i dues capes d’àrids granítics, col·locat amb mitjans mecànics.

Arrel de la petició de subvenció sol·licitada, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 16 de març de 2021, va acordar concedir a l’Ajuntament de Ginestar, un ajut per aquesta actuació d’un import de 5.909,35 euros, i segons les dades indicades a la notificació de l’acord de concessió:

Concepte: Arranjament camí caseta de Brunet
Pressupost Elegible: 6.220,37 euros
Import concedit: 5.909,35 euros

Aquesta obra ha estat executada al setembre de 2022.