SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DE LA UNITAT D’ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE COOPERACIÓ I LES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2021.

Arrel de la convocatòria de subvencions d’interessos de préstecs, exercici 2021, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona per a aquesta anualitat.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 14 de desembre de 2021, ha atorgat a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per aquest concepte de 1.014,49 €, segons les dades següents:

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: Bankia
Pressupost Elegible: 344,17 euros
Pressupost Mínim a Executar: 344,17 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 344,17 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46202-01

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: CaixaBank
Pressupost Elegible: 670,32 euros
Pressupost Mínim a Executar: 670,32 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 670,32 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46202-01