Atès el Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024; atesa la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024; atès que l’estructura del PUOSC per al període 2020-2024 inclou la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits,  el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Ginestar la quantitat de 158.624,52 euros dins les línies de subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 i segons el desglòs següent:

Línia municipis petits: 120.000 euros.

Línia inversions: 38.624,52  euros

 

Aquest import ha servit per subvencionar les següents actuacions:

– Urbanització del carrer Ample.

Renovació i millora dels serveis existents a la zona d’actuació que s’ha adequat a les necessitats actuals i futures. Al tractar-se d’un vial situat a l’interior de l’àmbit general del nucli urbà, s’han projectat les oportunes connexions a les xarxes existents, així com les necessàries previsions per facilitar les obres de les successives renovacions de la resta del conjunt del barri, i s’ha procedit a la substitució de voreres i la renovació del paviment asfàltic.

– Millora de l’eficiència energètica de l’Escola Pàmies.

Substitució dels tancaments exteriors practicables d’alumini anoditzats que havien a l’escola per nous tancaments d’alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locats sobre bastiments de base, elaborats amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Aquests nous tancaments disposen de vidres aïllants de llunes de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d’aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna acolorida, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locats amb perfils conformats de neoprè sobre alumini.

 

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2020-2024