Atès les bases específiques reguladors del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020, del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció, dins del programa d’inversions, per l’actuació “Arranjament del camí de les Vinyes de Dalt”.

Amb aquesta actuació es pretén l’arranjament d’un tram de 400 metres de longitud i una amplada mitjana de 3 metres. Les obres consisteixen primerament en la neteja i anivellat amb l’aportació del tot-ú necessari i compactació de la base al tram del camí afectat, seguidament s’executarà paviment de doble reg asfàltic, amb tres esteses de grava i dos d’emulsió asfàltica ECR-2. Segons la memòria valorada elaborada pels serveis tècnics municipals, el cost d’aquesta actuació és de 6.220,37 €

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 27 d’octubre de 2020, va acordar concedir a l’Ajuntament de Ginestar, una subvenció per aquesta actuació d’un import de 5.909,35 €.