Barranc de Sant Antoni

El jaciment protohistòric del Barranc de Sant Antoni és situat dins del terme municipal de Ginestar, a uns dos quilòmetres en línia recta del centre de la població en direcció sud-est, i a uns tres-cents metres a l’oest del pas de barca de Miravet. De fet, el jaciment ocupa l’extrem nord-occidental d’una àmplia plataforma vagament triangular, formada per la primera terrassa del riu Ebre i netament delimitada a l’est i al sud-est del barranc de Gàfols, a l’oest i al sud pel barranc de Sant Antoni, i al nord pel límit mateix de la terrassa, al peu del qual discorre el riu en l’ampli meandre que es forma entre Ginestar i Miravet.

Els treballs d’excavació realitzats al jaciment han permès documentar dues estructures d’habitació que es superposen i corresponen a dues fases constructives i cronològiques diferents. El primer habitacle consistia en un recinte de planta sub-rectangular, orientat en sentit nord-oest/sud-est. Té una longitud de 7,60 metres i una amplada màxima de 3,20 metres, excloent el gruix de les parets, i això suposa una superfície útil de 25,5 metres quadrats. El recinte va se construït practicant prèviament un retall a la roca que forma el sòl de base, i adossant-hi els murs.

La segona estructura es tracta d’un recinte allargat de planta sub-rectangular, amb dos nivells d’habilitació, i d’una longitud de 7,10 metre per una amplada màxima de 3,30 metres, això representa una superfície útil de 23,5 metres quadrats. Es basteix al damunt del primer recinte, i els treballs de preparació del terreny es limiten a aplanar la cap d’enderroc que s’havia format en caure els murs d’aquest recinte un cop abandonat. En definitiva, aquesta segona construcció manté l’orientació del primer habitacle, i també unes dimensions aproximadament iguals, exceptuant un eixamplament al costat nord-est.

Les dues habitacions documentades corresponen a un patró d’assentament consistent en cases aïllades.