Ordenança reguladora d'obres subjectes a règim de comunicació prèvia
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic
Ordenança reguladora del mercat ambulant
Ordenança municipal reguladora del servei de piscina municipal
Ordenança municipal núm. 19 reguladora dels requisits formals en el procés d'empadronament
Ordenança del trànsit i l'aparcament
Ordenances fiscals per a l'any 2022
Ordenances fiscals per a l'any 2021
Ordenances fiscals per a l'any 2020