Atesa la RESOLUCIÓ CLT/3714/2021, de 13 de desembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria,  per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de llibres  destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE (ref. BDNS 600359); i l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la  Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura de data 24 de març de 2022, ha estat concedit a  l’Ajuntament de Ginestar un ajut de 1.500,00 € per a l’adquisició de llibres destinats a la Biblioteca  Municipal “Josep Avinyó” per a l’any 2022.