La Diputació de Tarragona va publicar al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona de data 21 de setembre de 2020, la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular , per a l’any 2020.

L’Ajuntament de Ginestar va presentat sol·licitud de subvenció per  participar en dita convocatòria, per a actes a realitzar durant la tardor de 2020 i la primavera de 2021.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 24 de novembre de 2020, ha acordat la concessió d’una  subvenció a l’Ajuntament de Ginestar per un import de 2.411,44 €.