La Diputació de Tarragona ha publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona de data 6 de març de 2018, la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

L’Ajuntament de Ginestar ha presentat sol·licitud de subvenció per  participar en dita convocatòria, en concepte d’activitats solidàries per la Lliga Contra el Cáncer.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 26 d’octubre de 2018, ha acordat la concessió d’una  subvenció per un import de 1.296,00 €.