SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL , convocatòria 2019.

Arrel de les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM) del Servei d’Assistència Municipal,  l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut dins d’aquesta línea per a l’anualitat 2019.

La Diputació de Tarragona ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció pel concepte i import següents:

Actuació:  Adequació de camins rurals. Execució de la capa d’acabat, actualment inexistent, de cinc camins rurals del municipi, per tal de millorar-ne l’accessibilitat i la comoditat de les persones, així com adequar-lo al trànsit rodat.

Cost total: 44.552,38 euros

Import subvencionat: 42.317,00 euros

Es preveu finalitzar l’execució d’aquesta actuació l’any 2019.