La Diputació de Tarragona va publicar al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona de data 19 de març de 2019, la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

L’Ajuntament de Ginestar ha presentat sol·licitud de subvenció per  participar en dita convocatòria, per l’activitat portada a terme en data 27 d’abril de 2019, Fira del Vi.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 17 de desembre de 2019, ha acordat la concessió d’una  subvenció per un import de 1.226,90 €.