Ateses les bases específiques reguladores i la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2022, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona una subvenció per al finançament del servei de vigilància de les zones de bany i Protecció de la Salut Pública.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 de setembre de 2022, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de 11.925,72 euros, segons el detall següent:

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar                                             Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar                                                                           Municipi: Ginestar
Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines                                                     Concepte: Línia 2 – Salut
Pressupost Elegible: 6.893,70 euros                                             Pressupost Elegible: 9.190,34 euros
Despesa mínima a justificar: 5.634,91 euros                               Despesa mínima a justificar: 6.918,49 euros
% concedit: 95,00%                                                                         % concedit: 95,00%
Import concedit: 5.353,16 euros                                                   Import concedit: 6.572,56 euros

Les actuacions subvencionables dutes a terme han estat la prestació del servei de socorrisme a les piscines municipals durant la temporada d’estiu 2022, per la Línia 1; la realització de les anàlisis segons normativa vigent i l’adquisició de consumibles per garantir la qualitat de l’aigua de consum humà, la execució d’actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’espècies plaga (desratització), la compra d’una gàbia per a la recollida d’animals domèstics abandonats i la substitució dels tancaments exteriors de la part posterior del consultori mèdic (3 finestres).

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona