Ordenança reguladora d'obres subjectes a règim de comunicació prèvia
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic
Ordenança reguladora del servei de sanitat animal per a gossos
Ordenança reguladora del mercat ambulant
Ordenança municipal núm. 19 reguladora dels requisits formals en el procés d'empadronament
Ordenança municipal reguladora del servei de piscina municipal
Ordenança del trànsit i l'aparcament
Ordenança reguladora d'animals de companyia
Ordenances fiscals per a l'any 2020