Ajuts i Subvencions

1.494,84 € / SUBVENCIÓ MILLORA INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT CONSULTORIS, Convocatòria 2020

Arrel de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, i de la convocatòria de subvencions destinades a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, exercici 2020, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per aquest concepte. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 1 de desembre de 2020 va acordar concedir [...]

10.000,00 € / SUBVENCIÓ REEQUILIBRI COMARCAL 2020 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

"ADQUISICIONS VÀRIES" Arrel de les bases reguladores de la concessió, durant el 2020, de subvencions publiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per l'actuació "Adquisicion vàries". Aquesta actuació ha consistit en les següents adquisicions: Adquisició de [...]

2.411,44 € / SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR. Convocatòria 2020

La Diputació de Tarragona va publicar al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona de data 21 de setembre de 2020, la convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular , per a l'any 2020. L'Ajuntament de Ginestar va presentat sol·licitud de subvenció per  participar en dita convocatòria, per a actes [...]

2.500,00 € / SUBVENCIÓ PER ACCIONS QUE FOMENTIN REACTIVACIÓ ECONÒMICA DERIVADA COVID-19. Convocatòria 2020.

Arrel de la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19, Convocatòria 2020, es va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per aquest concepte, per a la contractació de personal per realitzar campanyes a les xarxes socials per a incentivar el consum en el comerç [...]

8.649,75 € / SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, EDUCATIVES: COVID19, Convocatòria 2020

Arrel de les bases i la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 19, per a l'any 2020, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Diputació de Tarragona  una subvenció per aquesta línica, per al finançament de les activitats esmentades a realitzar durant [...]

2.122,39 € / SUBVENCIÓ ACTUACIONS CONTROL I MILLORA QUALITAT AIGUA CONSUM HUMÀ. Convocatòria 2020.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DESTINADES AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, Convocatòria 2019. Atès la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, per a l'any 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 9 de [...]

5.909,35 € / PAM 2020 “ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES VINYES DE DALT”

Atès les bases específiques reguladors del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020, del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció, dins del programa d’inversions, per l’actuació “Arranjament del camí de les Vinyes de Dalt”. Amb aquesta actuació es pretén l’arranjament d’un tram de 400 metres de longitud i una amplada mitjana de 3 metres. Les obres consisteixen primerament en la neteja [...]