RENOVACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS AL CARREL DEL RIU DE GINESTAR

Renovació de la xarxa d’aigües residuals del carrer del riu. Aquest nou tram de xarxa s’ha connectat al tram projectat del Projecte d’Urbanització per a l’adequació d’una àrea de lleure que es situa a l’acabament d’aquest carrer. Aquest projecte també incorpora la renovació parcial d’un tram de vorera per tal d’adequar-la als requeriments d’accessibilitat vigents, la incorporació de canalitzacions soterrades de telecomunicacions i la renovació parcial del la xarxa d’aigua potable existent de fibrociment.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 21 de setembre de 2018, ha acordat la concessió d’una subvenció per aquesta actuació per un import de 9.175,00 €.

Cost total : 35.530,89 €

Subvenció:  9.175,00 €