La Diputació de Tarragona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 9 de juny de 2021, la convocatòria per a la concessió de subvencions per a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular per a l’any 2021.

En data 9 de juliol de 2021, l’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per participar en dita convocatòria.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 5 d’octubre de 2021, ha acordat la concessió d’una  subvenció per un import de 9.090,20 €.

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: Activitats Culturals Estiu – Tardor 2021
Pressupost Elegible: 12.986,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 12.986,00 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 9.090,20 euros