Atès les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per l’adquisició i instal·lació d’un mòdul de control automàtic de clor i pH per a les piscines municipals, un passamà i dos projectors led a l’Església Vella.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 21 de juliol de 2017, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar, una subvenció per aquestes inversions,  convocatòria de 2017, per un import de 4.485,50 euros.